Zapora „ghostwriting”

  • Redakcja wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej;
  • W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja zobowiązuje autorów do ujawnienia wkładu innych osób w powstanie publikacji. Na autorze ciąży także obowiązek przesłania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów finansujących badania autora;
  • „ghostwriting” i „guest authorship” są przykładem nierzetelności naukowej. Wszelkie  ujawnione przypadki naruszenia prawa autorskiego  lub zasad etyki i rzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itd.).