Wymogi dotyczące publikacji

INFORMACJA DLA AUTORÓW O PRZYGOTOWANIU MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W „PRZEGLĄDZIE PRAWA ROLNEGO”

Zasady i wymogi dotyczące przesyłania tekstów do publikacji

 1. Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy autorów o zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami, procesem publikacji i zasadami recenzowania w „Przeglądzie Prawa Rolnego”.
 2. „Przegląd Prawa Rolnego” przyjął do stosowania oraz działa na podstawie zasad etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org) i zaleceniami tej organizacji w procesie publikacji. Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych znajdują się na stronie: http://ppr.home.amu.edu.pl/index.php?page=zasady-etyki&hl=pl_PL. Autor, nadsyłając do redakcji tekst, oświadcza, że zapoznał się z tymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wymogi dotyczące objętości tekstów do publikacji:
 • od 20 000 znaków do 42 000 znaków – artykuły,
 • do 25 000 znaków – glosy,
 • do 12 000 znaków – recenzje,
 • do 12 000 znaków – sprawozdania
 1. Wymagania dotyczące tekstu do publikacji:

Nadesłany tekst powinien zawierać wszystkie następujące elementy (w podanej poniżej kolejności):

 • tytuł,
 • streszczenie: 800–1200 znaków,
 • słowa kluczowe: 5–8,
 • przypisy odsyłające do wszystkich źródeł publikacji aktów prawnych oraz do powoływanej w publikacji bibliografii,
 • bibliografia załącznikowa – wykaz powołanej literatury w porządku alfabetycznym od nazwiska autora, bez numerowania pozycji bibliograficznych,
 • informacja o ewentualnych źródłach finansowania pracy (np. z grantu).

Ponadto do tekstu w osobnym pliku należy załączyć następujące informacje o autorze:

 • imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy,
 • afiliację naukową i/lub zawodową,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • nr ORCID – można go bezpłatnie uzyskać przez założenie konta na stronie https://orcid.org/. (Więcej informacji na temat ORCID – międzynarodowego systemu identyfikacji autorów prac naukowych oraz instrukcja założenia konta: http://lib.amu.edu.pl/orcid-uam/),
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stosowanych w czasopiśmie zasad etyki publikacyjnej. PL PPR oswiadczenie autora prawa aut i RODO.
 1. Wymagania dotyczące streszczenia (abstraktu). Zasadniczym celem streszczenia jest poinformowanie czytelników o najważniejszym wkładzie publikacji do nauki. Pozwala ono też podjąć decyzję, czy warto przeczytać cały artykuł. Wersja angielska streszczeń pomaga zaś zdecydować, czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Abstrakty służą też do indeksowania artykułów w polskich i zagranicznych naukowych bazach danych, dlatego powinny zawierać słowa kluczowe i frazy ułatwiające  wyszukiwanie adekwatnych treści. Streszczenie o objętości 800–1200 znaków  powinno zawierać: cel, tezę artykułu, główne zagadnienia i konkluzje. Zaleca się stosowanie krótkich zdań, które w sposób jasny i konkretny określają problem podjęty w artykule. Prosimy nie używać wielosłownych sformułowań ani nie podawać informacji i definicji nieujętych w artykule. Autor może zaproponować angielskie tłumaczenie tytułu tekstu oraz abstraktu.
 2. Materiały do publikacji (w osobnych plikach: tekst oraz informacje o autorze) należy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie edytowalnym na adres redakcji ppr@amu.edu.pl