Wymogi dotyczące publikacji

INFORMACJA DLA AUTORÓW O PRZYGOTOWANIU MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W „PRZEGLĄDZIE PRAWA ROLNEGO”

 

         I.          Zasady i wymogi dotyczące przesyłania tekstów do publikacji

 1. Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy autorów o zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami, procesem publikacji i zasadami recenzowania w Przeglądzie Prawa Rolnego.
 2. Przegląd Prawa Rolnego przyjął do stosowania oraz działa w oparciu o zasady etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), (https://publicationethics.org) i zaleceniami tej organizacji w procesie publikacji. Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych znajdują się na stronie: http://ppr.home.amu.edu.pl/index.php?page=zasady-etyki&hl=pl_PL. Autor, nadsyłając do redakcji tekst, oświadcza, że zapoznał się z tymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wymogi dotyczące objętości tekstów do publikacji:
 • od 20.000 znaków do 42.000 znaków – artykuły,
 • do 25.000 znaków – glosy,
 • do 12.000 znaków – recenzje,
 • do 12.000 znaków – sprawozdania
 1. Wymagania dotyczące tekstu do publikacji:

Nadesłany tekst powinien zawierać wszystkie następujące elementy (w podanej poniżej kolejności):

 • tytuł
 • streszczenie: 800 – 1200 znaków
 • słowa kluczowe: 5–8
 • przypisy odsyłające do wszystkich źródeł publikacji aktów prawnych oraz do powoływanej w publikacji bibliografii,
 • bibliografia załącznikowa – wykaz powołanej literatury w porządku alfabetycznym od nazwiska autora, bez numerowania pozycji bibliograficznych
 • informacja o ewentualnych źródłach finansowania pracy (np. z grantu).

Ponadto do tekstu w osobnym pliku Autor załącza następujące informacje o autorze:

 • imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy
 • afiliację naukową i/lub zawodową
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • nr ORCID Numer ORCID można bezpłatnie uzyskać przez założenie konta na stronie https://orcid.org/. (Więcej informacji na temat ORCID – międzynarodowego systemu identyfikacji autorów prac naukowych oraz instrukcja założenia konta znajdują się na stronie http://lib.amu.edu.pl/orcid-uam/).
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stosowanych w Przeglądzie Prawa Rolnego zasad etyki publikacyjnej. PL PPR oswiadczenie autora prawa aut i RODO
 1. Wymagania dotyczące streszczenia (abstraktu)Zasadniczym celem streszczenia jest informowanie czytelników o najważniejszym wkładzie publikacji do nauki.  Umożliwia ono też decyzję, czy warto przeczytać cały artykuł. Wersja angielska streszczeń pozwala zaś zdecydować , czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Abstrakty służą też do indeksowania artykułów w wielu polskich i zagranicznych naukowych bazach danych. Dlatego abstrakty powinny zawierać słowa kluczowe i frazy ułatwiające  wyszukiwanie adekwatnych treści. Streszczenie  o  objętości od 800 znaków do 1200 znaków  powinno zawierać: cel, tezę artykułu, główne zagadnienia i konkluzje. Zaleca się stosowanie krótkich zdań, które w sposób jasny i konkretny określają problem podjęty w artykule. Prosimy nie używać wielosłownych sformułowań, ani nie podawać informacji i definicji nieujętych w artykule. Autor może zaproponować angielskie tłumaczenie tytułu tekstu oraz abstraktu.
 2. Materiały do publikacji (w osobnych plikach: tekst oraz informacje o Autorze) należy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie edytowalnym, na adres redakcji ppr@amu.edu.pl