1. objętość artykułów powinna mieścić się w granicach 15-30 stron (łącznie ze streszczeniami), natomiast objętość glos nie może przekraczać 7 stron, a recenzji, sprawozdań i informacji - 5 stron;
  2. do artykułu należy dołączyć, jako osobny plik, wraz z danymi autora oraz tytułem opracowania, streszczenie w języku polskim (15-17 wierszy tekstu) lub w języku angielskim w przypadku artykułów zagranicznych, a także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
  3. przypisy należy sporządzić zgodnie z zasadami określonymi w zakładce "wymogi edytorskie", zaś pod artykułem należy również zamieścić bibliografię (sporządzoną według wzoru zaprezentowanego w zakładce "wymogi edytorskie”);
  4. teksty należy nadsyłać na adres redakcji w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu elektronicznego w programie Word'97 lub w wersjach nowszych wraz z danymi dotyczącymi Autora albo drogą elektroniczną. Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie afiliacji lub uczelni macierzystej;
  5. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce (więcej na ten temat w zakładce: "zapora ghostwriting";
  6. publikacje w Przeglądzie Prawa Rolnego nie są płatne. Redakcja nie  zwraca materiałów niezamówionych;
  7. autor wyraża zgodę na udostępnienie publikacji w Internecie na stronie https:/repozytorium.amu.edu.pl,  http://cejsh.icm.edu.pl/, http://pressto.amu.edu.pl/, oraz w innych bazach, z którymi współpracuje Redakcja;
  8. Redakcja przyjmuje wyłącznie  oryginalne prace wcześniej niepublikowane i nieprzeznaczone w całości lub w części publikacji w innych wydawnictwach;
  9. Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej.
  10. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (link do oświadczenia), że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do Redakcji.