Contatto

“Przegląd Prawa Rolnego” (Rivista di Diritto Agrario)
Collegium Iuridicum Novum UAM
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań
e-mail: ppr@amu.edu.pl
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr
www.ppr.amu.edu.pl

Persona di contatto principale

Adriana Staniszewska
Università “Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia, Facoltà di Diritto e Amministrazione

Assistenza tecnica

PRESSto