Nr 1 (26) / 2020

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym

Piotr Iwaszkiewicz (Warszawa)
Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r.

Łukasz Mikołaj Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Liability for damage caused by unsafe innovative food – a legal perspective

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Legal status of direct sales of agricultural and food products in the legislation of selected EU Member States

Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
The future of organic farming – reflections on the new legislation

Monika Łata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Adresat reklamy żywności. Wybrane problemy prawne

Justyna Goździewicz-Biechońska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Law in the face of the problem of land take

Marcin Kazimierczuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Trwałość warsztatu pracy producenta rolnego jako cel wsparcia w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020

Damian Puślecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Izabela Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Prawo rolne za granicą

Esther Muñiz Espada (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania), Juan Manuel López Torres (Jaén, Hiszpania)
Especialidades legislativas para el sector agroalimentario en tiempos de COVID-19 en España

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (oprac. Łukasz Mikołaj Sokołowski)

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (oprac. Krzysztof Różański)

„Revue de Droit Rural” (oprac. Michalina Kowala)

„Diritto Agroalimentare” (oprac. Eliza Jachnik)

„Rivista di Diritto Agrario” (oprac. Katarzyna Leśkiewicz)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lutego 2019 r. I UK 436/17 (oprac. Damian Puślecki)

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych z 2019 r. (oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral)

IV. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok