Zgłoś tekst

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Przesyłając tekst do publikacji Autor potwierdza zapoznanie się z wymogami czasopisma zamieszczonymi na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/Dla_autorow oraz zgodność zgłoszonej publikacji z tymi wymogami
  • Autor akceptuje zasady polityki otwartego dostępu przyjęte w czasopiśmie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_otwartego_dostepu i w przypadku publikacji przyjętej do druku udziela Wydawcy licencji na wykorzystanie Utworu zgodnie z oświadczeniem Autora. Do przesłanej propozycji publikacji – jako osobny plik (skan lub zdjęcie) – należy dołączyć podpisane oświadczenie Autora dotyczące udzielenia licencji do utworu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (PPR Oświadczenie autora).
  • Autor oświadcza że składany tekst nie został wcześniej opublikowany ani nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Autor potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz został poinformowany o zasadach ochrony jego danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem Autora oraz zapoznał się i akceptuje zasady polityki bezpieczeństwa danych osobowych czasopisma „Przegląd Prawa Rolnego” (PPR) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_prywatnosci

Wytyczne dla autorów

Wymogi dotyczące przesyłania tekstów do publikacji w „Przeglądzie Prawa Rolnego” oraz wymogi edytorskie:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/Dla_autorow

Wymogi dotyczące zasad etyki:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/zasady_etyki

Informacje dotyczące procesu recenzyjnego:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/proces_recenzyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_prywatnosci

 

Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o udzieleniu nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC, przez UAM w Poznaniu w celach związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego, artykułu  publikowanych w czasopiśmie „Przegląd Prawa Rolnego, wydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Przyjmuję do wiadomości, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Siedziba Redakcji Przeglądu Prawa Rolnego: Collegium Iuridicum Novum UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, e-mail: ppr@amu.edu.pl.
  • Inspektorem Ochrony Danych jest dr Justyna Baksalary, iod@amu.edu.pl.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Pani/Pana zgody. Dane są również przetwarzane w celach dowodowych (archiwalnych) – tj. na potrzeby wykazania określonych faktów, w razie potrzeby, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, do dostępu do ich treści, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: ppr@amu.edu.pl. oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie internetowej czasopisma „Przegląd Prawa Rolnego”: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_prywatnosci