Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH CZASOPISMA „PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO” (PPR)

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Inspektorem ochrony danych jest dr Justyna Baksalary, e-mail: iod@amu.edu.pl. Adres korespondencyjny: Redakcja PPR, Collegium Iuridicum Novum UAM, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań. E-mail: ppr@amu.edu.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Redakcję PPR: w zakresie danych autorów, którzy starają się o publikację artykułu w czasopiśmie „Przegląd Prawa Rolnego” bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów – w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.
 3. Przetwarzanie danych na potrzeby PPR. W odniesieniu do autorów, którzy starają się o publikację artykułu w PPR bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów przetwarzane przez Redakcję dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub zameldowania, adresy e-mail, numery telefonów, stopnie bądź tytuły naukowe, afiliacje, zainteresowania naukowe, informacje o uzyskanych grantach, informacje o osobach współpracujących naukowo z autorem bądź związanych z nim relacjami osobistymi lub relacjami podległości zawodowej oraz ewentualne inne informacje przekazywane przez wskazane wyżej osoby. Dane, o których mowa w niniejszym pkt 3, mogą być udostępniane:

– członkom Redakcji oraz Rady Naukowej PPR
– wydawnictwu publikującemu PPR, tj. Wydawnictwu Naukowemu UAM
– podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie danych niezbędnych dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego), podanych na stronie pressto.ppr.amu.edu.pl

Dane, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane:

– w odniesieniu do danych niezbędnych do udokumentowania i oceny jakości przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego – przez okres 10 lat od daty publikacji artykułu w PPR bądź zakończenia procesu recenzyjnego (autorzy bądź recenzenci)
– w odniesieniu do pozostałych danych – do dnia wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat od momentu wskazanego w pkt 1).

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane: Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do: informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, dostępu do nich, przenoszenia ich, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia przetwarzanych danych można zgłosić, przesyłając e-mail na adres: ppr@amu.edu.pl

Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest ograniczony ze względu na uzasadniony interes prawny administratora, przejawiający się w konieczności udokumentowania informacji niezbędnych ze względów podatkowych bądź udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Klauzula informacyjna dla użytkowników platformy czasopism naukowych PRESSto

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udostępnianie publikacji na platformie czasopism naukowych PRESSto, zagwarantowanie bezpieczeństwa świadczonych usług, ulepszania usług.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi udzielona zgoda.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji celów wynikających z ich udostępnienia), a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne według przepisów prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.