Proces recenzyjny


§ 1. Wstępna ocena

 1. Publikacje w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są recenzowane zgodnie z przyjętymi zasadami procedury recenzowania i polityką wydawniczą czasopisma.
 2. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Komitet Redakcyjny (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych). Teksty niespełniające tych wymogów zostają zwrócone autorom w celu ich ewentualnej poprawy. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.


§ 2. Zasady recenzowania

 1. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process). Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest ujawniana autorom, a recenzenci nie znają tożsamości autorów.
 2. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: zgodność z profilem czasopisma, charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, aktualność problemu i oryginalność ujęcia tematu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury i orzecznictwa, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki, poprawność argumentacji.
 3. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w „Przeglądzie Prawa Rolnego”.
 4. Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje oceny, popierając je odpowiednimi argumentami.
 5. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak informacje poufne. Nie można ich ujawniać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnieni do tego członkowie Redakcji.
 6. Informacje poufne muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż przygotowanie recenzji.


§ 3. Wybór recenzentów

 1. Wyboru recenzentów dokonuje się spośród specjalistów z danej dziedziny. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma w wypadku braku odpowiedniego recenzenta recenzentem może zostać wyznaczony członek Rady Naukowej.
 2. Do recenzowania artykułów autorów zagranicznych powołuje się przynajmniej jednego recenzenta zagranicznego, niepozostającego z autorem publikacji w konflikcie interesów.
 3. Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redakcję w ciągu 7 dni od otrzymania prośby o recenzję.
 4. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według sformułowanych tu reguł.


§ 4. Proces recenzowania

 1. Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny nadesłane artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów niebędących członkami Komitetu Redakcyjnego ani Rady Naukowej czasopisma (poza wyjątkami określonymi w § 3 pkt 1), pracownikami zatrudnionymi w jednostce wydającej czasopismo oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się relacje wynikające z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym recenzenta z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym manuskryptem. Recenzenci powinni być spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 2. Recenzent powinien poinformować Redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.
 3. Recenzja ma formę elektroniczną i zamieszczana jest w OJS czasopisma. Konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać: a) dopuszczającą do druku, b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian, c) negatywną, z ewentualnym komentarzem recenzenta.
 4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu w ciągu 14 dni od otrzymania recenzji. Redakcja może zażądać od autora oświadczenia potwierdzającego wprowadzenie zmian do artykułu lub uwzględnienia uwag recenzenta.
 5. Poprawiony tekst wraz z odpowiedzią na recenzję przekazywany jest do akceptacji Redakcji (jednego z członków). W razie potrzeby Redakcja może skierować poprawiony tekst do ponownej recenzji.
 6. Autor na życzenie ma wgląd do recenzji zanonimizowanej zarówno pozytywnej, jak i negatywnej.


§ 5. Przyjęcie tekstu do druku

 1. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.
 2. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. W wypadku skrajnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów o dopuszczeniu do publikacji decyduje Komitet Redakcyjny, który może powołać dodatkowego recenzenta lub recenzentów.
 3. Warunkiem publikacji jest uwzględnienie przez autora ewentualnych uwag recenzyjnych.
 4. Po pozytywnych recenzjach ostateczną decyzję o publikacji artykułu w konkretnym numerze podejmuje Redakcja lub wyznaczony redaktor.


§ 6. Dane recenzentów

 1. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.
 2. Redakcja publikuje nazwiska recenzentów w drugim numerze „Przeglądu Prawa Rolnego” oraz na stronie internetowej.