Wymogi dotyczące publikacji

1. Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy autorów o zapoznanie się z wymogami zamieszczonymi w zakładce „Polityka wydawnicza” na stronie PRESSto czasopisma oraz poniższymi wskazówkami dotyczącymi procesu publikacji i zasad recenzowania w „Przeglądzie Prawa Rolnego”.

2. „Przegląd Prawa Rolnego” przyjął do stosowania oraz działa na podstawie zasad etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org) i zaleceniami tej organizacji w procesie publikacji. Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych znajdują się w zakładce „Polityka wydawnicza” na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/zasady_etyki. Autor, nadsyłając do redakcji tekst, oświadcza, że zapoznał się z tymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Do przesłanej propozycji publikacji – jako osobny plik (skan lub zdjęcie) – należy dołączyć podpisane oświadczenie Autora dotyczące udzielenia licencji do utworu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (PPR Oświadczenie autora)

4. Wymogi dotyczące objętości tekstów do publikacji:

 • od 20 000 znaków do 42 000 znaków – artykuły,
 • do 25 000 znaków – glosy,
 • do 12 000 znaków – recenzje,
 • do 12 000 znaków – sprawozdania.

5. Wymagania dotyczące tekstu do publikacji:

Nadesłany tekst powinien zawierać wszystkie następujące elementy (w podanej poniżej kolejności):

 • tytuł,
 • streszczenie: maksymalnie 300 słów, odpowiednio w języku polskim i angielskim dla tekstów w języku polskim, jeśli tekst jest w innym języku niż język polski, to streszczenie powinno być w języku angielskim,
 • słowa kluczowe: 5–8,
 • przypisy odsyłające do wszystkich źródeł publikacji aktów prawnych oraz do powoływanej w publikacji bibliografii,
 • bibliografia załącznikowa – wykaz powołanej literatury w porządku alfabetycznym od nazwiska autora, bez numerowania pozycji bibliograficznych,
 • informacja o ewentualnych źródłach finansowania pracy (np. z grantu)

Ponadto do tekstu w osobnym pliku należy załączyć następujące informacje o autorze:

 • imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy,
 • afiliację naukową i/lub zawodową,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • nr ORCID – można go bezpłatnie uzyskać przez założenie konta na stronie https://orcid.org/. (Więcej informacji na temat ORCID – międzynarodowego systemu identyfikacji autorów prac naukowych oraz instrukcja założenia konta: http://lib.amu.edu.pl/orcid-uam/)

6. Teksty przesyłane w językach obcych muszą być uprzednio zweryfikowane i skorygowane przez profesjonalnych tłumaczy albo korektorów danego języka.

7. Wymagania dotyczące streszczenia (abstraktu). Zasadniczym celem streszczenia jest poinformowanie czytelników o najważniejszym wkładzie publikacji do nauki. Pozwala ono też podjąć decyzję, czy warto przeczytać cały artykuł. Wersja angielska streszczeń pomaga zaś zdecydować, czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Abstrakty służą też do indeksowania artykułów w polskich i zagranicznych naukowych bazach danych, dlatego powinny zawierać słowa kluczowe i frazy ułatwiające  wyszukiwanie adekwatnych treści. Streszczenie o objętości 800–1200 znaków  powinno zawierać: cel, tezę artykułu, główne zagadnienia i konkluzje. Zaleca się stosowanie krótkich zdań, które w sposób jasny i konkretny określają problem podjęty w artykule. Prosimy nie używać wielosłownych sformułowań ani nie podawać informacji i definicji nieujętych w artykule. Autor może zaproponować angielskie tłumaczenie tytułu tekstu oraz abstraktu.

8. Materiały do publikacji (w osobnych plikach: tekst oraz informacje o autorze) należy zgłosić poprzez zakładkę „Zgłoś tekst” zamieszczoną na stronie czasopisma: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/about/submissions