Polityka otwartego dostępu

Teksty publikowane w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są chronione właściwymi przepisami prawa autorskiego. Przekazując artykuł do publikacji w czasopiśmie, autor wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie na zasadach otwartego dostępu i umożliwia zamieszczanie tekstów na platformach i w bazach internetowych upowszechniających wyniki badań naukowych, zachowując przy tym pełnię praw autorskich do utworu.

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)) do wszystkich treści czasopisma. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Długoterminowa archiwizacja czasopisma w PKP Preservation Network.

Polityka wydawnicza
Harmonogram wydawniczy: „Przegląd Prawa Rolnego” jest półrocznikiem, ukazuje się na koniec każdego półrocza w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Jako pierwsza ukazuje się wersja elektroniczna, która jest wersją pierwotną czasopisma.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są bezpłatne.