Historia czasopisma

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 r.) uzasadniało powołanie do życia czasopisma, które uwzględniałoby wyzwania związane z objęciem rolnictwa wspólną polityką rolną, a także wyzwania o charakterze globalnym. Dlatego w 2007 r. został zarejestrowany „Przegląd Prawa Rolnego” (ISSN 1897-7626, eISSN 2719-7026) jako półrocznik z zakresu prawa rolnego. Zamiarem założycieli, realizowanym do dziś, jest służenie nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspieranie procesu stanowienia prawa, ale także wspomaganie administracji rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Koncepcja czasopisma wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich opublikowanych artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. do 30 czerwca 2022 r. – również w języku włoskim. Od 1 lipca 2022 r. streszczenia artykułów publikowane są wyłącznie w językach polskim i angielskim.

Obserwuje się rosnący stopień umiędzynarodowienia czasopisma, które znane jest nie tylko w kraju, ale także w Europie, a nawet na innych kontynentach. W skład Rady Naukowej „Przeglądu” wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa rolnego z różnych państw świata. W gronie autorów znajdują się agraryści z różnych krajów. Dla przykładu, w 2019 i w 2020 r. zostało opublikowanych 47 artykułów, a wśród ich autorów było 12 przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. Potrzeba wymiany myśli i dyskusji na łamach czasopisma wynika z faktu, że przed prawnikami agrarystami z różnych państw stają takie same problemy do rozwiązania (np. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i klimatu).

Celem czasopisma jest służenie rozwojowi nauki o prawie rolnym na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz upowszechnianie rezultatów badań naukowych, a także wspieranie procesu stanowienia i stosowania prawa rolnego. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do środowiska naukowego, jednak materiały w nim publikowane mogą być także wykorzystywane w praktyce.

Problematyka publikacji w „Przeglądzie Prawa Rolnego” dotyczy badań w zakresie dyscypliny naukowej nauki prawne. Publikowane prace obejmują także zagadnienia z innych dyscyplin nauki, jeżeli wyniki badań są istotnie związane z prawem. Przyjmowane są przede wszystkim prace, które dotyczą najbardziej aktualnych problemów prawa rolnego, ważnych zarówno dla rozwoju nauki, jak i dla stanowienia i stosowania prawa. Obszary badawcze publikowanych artykułów obejmują szeroko rozumiane prawo rolne we wszystkich wymiarach (w tym rolnożywnościowym i rolnośrodowiskowym) oraz łączą aspekty prawa publicznego i prywatnego.

Publikacje w „Przeglądzie Prawa Rolnego” dotyczą międzynarodowego prawa rolnego, prawa i polityki Unii Europejskiej, a także różnych krajowych systemów prawnych oraz problematyki prawnoporównawczej. W czasopiśmie publikowane są również glosy do orzeczeń sądów i trybunałów, artykuły recenzyjne na temat prac z zakresu prawa rolnego oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń dla środowiska naukowego prawników agrarystów. Do publikacji przyjmowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są bezpłatne.

Wydawca zapewnia otwarty dostęp  (CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma.

„Przegląd Prawa Rolnego” jest półrocznikiem, ukazuje się na koniec każdego półrocza w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN (Online): 2719-7026
ISSN (Print): 1897-7626

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: POL-INDEX, AMUR, CEJSH, Google Scholar, WorldCat, ANVUR, EBSCO, Dimensions, Legalis, Polona, Academica i od 2022 r. ERIH+: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502933