Zasady etyki

Redakcja szczególną wagę przykłada do rzetelności naukowej i przestrzegania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE).  Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej. Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check (www.crossref.org/services/similarity-check/).

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie publikacji czasopisma zobowiązane są do przestrzegania zasad etycznych.


Obowiązki Autorów

Od Autorów oczekuje się:

 • przestrzegania właściwych przepisów prawa autorskiego, rzetelności i oryginalności zgłaszanych do publikacji tekstów, które nie były wcześniej opublikowane ani w części, ani w całości, a także nie zostały zgłoszone do innego czasopisma
 • ujawniania konfliktu interesów, jeśli występuje
 • podania informacji o ewentualnym źródle finansowania badań, jeśli tekst jest wynikiem projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych
 • podania konkretnego procentowego udziału we współautorstwie utworu, jeśli jest więcej niż jeden autor
 • podania informacji o afiliacji, zatrudnieniu albo współpracy w celu uniknięcia powiązań i obiektywnego wyboru recenzentów


Obowiązki członków Redakcji, Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie:
 • teksty oryginalne, zgodne z profilem, zakresem i celem czasopisma, a także zasadami etyki
 • teksty bez wad prawnych, wad językowych, w szczególności wszelkie przypadki plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship muszą być wykryte, a właściwe podmioty muszą zostać o nich powiadomione (chodzi o podmioty zatrudniające autorów i inne organizacje, np. towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych)

Redakcja ocenia tekst, kierując się kryteriami merytorycznej jakości tekstu, poziomu wiedzy, wagi,  istotności i aktualności poruszanego problemu, przede wszystkim dla jak najszerszego kręgu odbiorców na świecie. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, płeć, pochodzenie etniczne, rasa, orientacja seksualna, przekonania religijne, przekonania polityczne autorów

 1. Redakcja wyznacza co najmniej dwóch recenzentów spoza ośrodka afiliacji autora tekstu.
 2. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych Redakcja wyznacza dodatkowego recenzenta, przyjmując za kryterium wyboru recenzenta jego wiedzę i dorobek naukowy. Recenzje są obustronnie anonimowe. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma, w przypadku braku odpowiedniego recenzenta, recenzentem może zostać wyznaczony członek Rady Naukowej.
 3. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie, odmówi sporządzenia recenzji albo ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, redaktorzy wyznaczają nowego recenzenta.
 4. Redakcja przyjmuje jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne oraz przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.
 5. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów, redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.
 6. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje.
 7. Redakcja gwarantuje poufność procesu recenzyjnego oraz danych personalnych autorów i recenzentów.


Obowiązki recenzentów

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

Recenzenci przygotowują recenzje:

 • rzetelne, merytoryczne z konkretnymi wnioskami i konkluzją, a także zgodnie z dobrymi obyczajami
 • przestrzegające procedury recenzyjnej czasopisma, tj. recenzje sporządzane są na formularzach dostępnych we właściwych wersjach językowych na platformie zarządzania procesem wydawniczym (OJS), recenzje pozostają anonimowe; recenzenci sporządzają je według kryteriów arkusza recenzji
 • w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca
 • bezpłatnie (zgodnie z przyjętymi zwyczajami)

Jeżeli recenzenci nie mogą przygotować recenzji, informują o tym Redakcję w ciągu tygodnia od otrzymania wniosku o sporządzenie recenzji.

Recenzenci informują Redakcję:

 • o konflikcie interesów, jeśli występuje
 • o wykrytej nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship)

Recenzenci nie mogą wykorzystywać żadnych danych ani wyników recenzowanych badań zawartych w artykule do innych celów niż przygotowanie recenzji.


Postępowanie w wypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

 1. Redakcja dokumentuje przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania praw autorskich, a także zasad etyki obowiązujących w nauce. Przypadki nierzetelności naukowej to plagiat i autoplagiat, ghostwriting oraz guest authorship.
 2. Dla zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja używa narzędzi systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.  Wyniki badania antyplagiatowego są analizowane. W razie wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.
 3. Jeżeli recenzenci zgłoszą Redakcji podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, Redakcja sprawdza zasadność podejrzenia. Następnie o wynikach badania sprawdzającego Redakcja informuje recenzenta. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.
 4. Jeżeli czytelnicy czasopisma zgłoszą Redakcji podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, Redakcja sprawdza zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego potwierdzającego zarzuty nierzetelności informuje autora. Opublikowany tekst zostaje wycofany ze wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej czasopisma.
 5. O  wykrytych przypadkach plagiatu Redakcja informuje odpowiednie podmioty zatrudniające autorów, ewentualnie inne, np. towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych.
 6. W wypadku wykrycia ghostwriting oraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie Redakcja informuje autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.