Nr 1 (10) / 2012

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego 13

Studia i materiały z badań

BŁAŻEJ WIERZBOWSKI (Toruń)
Planowanie przestrzenne i ewidencja gruntów i budynków a prawo własności nieruchomości 33

JOSÉ MARTÍNEZ (Uniwersytet Georga Augusta, Getynga, Niemcy)
Obrót nieruchomościami rolnymi w procesie integracji europejskiej 59

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pozyskiwanie i energetyczne zagospodarowanie biomasy rolniczej a zrównoważony rozwój w świetle prawa Unii Europejskiej 77

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Istota i funkcje ubezpieczenia chorobowego rolników 103

ADAM MAJCHRZAK (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Prawno-ekonomiczne aspekty zmian przepisów o dzierżawie nie-ruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 123

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – aspekty prawno-porównawcze 151

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne 179

LUIS ALEXANDER (Uniwersytet Paryż I: Panteon-Sorbona, Francja)
Agropaliwa – zarys problematyki prawnej 199

BARTOSZ KURAŚ (Poznań)
Zasada „zanieczyszczający płaci” a odpowiedzialność za zanie-czyszczenie gleby spowodowane działalnością rolniczą (zagadnienia wybrane) 215

Prawo rolne za granicą

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Spółdzielczość rolnicza w Niemczech 239

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

European Food Law, red. L. Costato, F. Albissini, Wolters Kluwer Italia, Seggiano di Pioltello 2012 (rec. KAMILA BŁAŻEJEWSKA, ROMAN BUDZINOWSKI) 267

Trattato di diritto agrario, red. L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, t. 1-3, Torino 2011 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 270

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 273

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. KA-TARZYNA LEŚKIEWICZ) 277

„Revue de droit rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 278

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 281

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Problematyka rolna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2011 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 285

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Glosa Zbigniewa Trojanowskiego do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 maja 2012 r., II GPS 2/12 287

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących stosunków rolnych (opr. ELŻBIETA KREMER) 291

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosunków rolnych (opr. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ) 306

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 329

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z kursu „Global Food Law and Quality”, Viterbo, 12-25 lu-tego 2012 r. (KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 351

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2011 r. (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 353