Nr 1 (3) / 2008

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Zagadnienie kodyfikacji prawa rolnego 13

Studia i materiały z badań

ALEKSANDER LICHOROWICZ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Kwestia zgodności z Konstytucją ustawowego prawa odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych 29

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
W kwestii nowego modelu dzierżawy gruntów rolnych 53

JERZY BIELUK (Uniwersytet w Białymstoku),
DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Przeniesienie posiadania gruntów rolnych w wyniku spadkobrania a prawo do płatności 77

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Prawne pojęcie agrotuiystyki 99

BEATA JEŻYŃSKA (UMCS Lublin)
Z problematyki prawnej rejestrów związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej 117

PAMELA LATTANZI (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Zakres autonomii państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i etykietowania 131

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Reforma wspólnej organizacji rynku wina 147

IZABELA LlPlŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Nowe przepisy w zakresie organizacji wspólnotowego rynku rolnego …. 175

Prawo rolne za granicą

GIUSEPPE GIUFFRIDA (Uniwersytet w Messynie,Włochy)
Ewolucja kontraktu rolnego 189

AGNIESZKA SZYMECKA (Uniwersytet w Maceracje, Włochy)
Przedsiębiorstwo rolne we włoskim systemie prawnym (II) 199

Prawo rolne w praktyce

ŁUKASZ BOBEŁ (UAM Poznań)
Zbycie gospodarstwa a przejście kwoty mlecznej w świetle prawa polskiego 225

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Stan nietrzeźwości poszkodowanego a prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej 239

ANDRZEJ ZIELIŃSKI (UAM Poznań)
Ekonomiczne wsparcie rozwoju rolnictwa ze środków unijnych w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 2007 r. 259

WŁODZIMIERZGŁODOWSKI (UAM Poznań)
Zarządca w egzekucji przez zarząd przymusowy nad gospodarstwem
oraz w egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego 275

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Alberto Germanò, Corso di diritto agroalimentare, Torino 2007 (rec. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 293

Regolazione e la promozione del mercato alimentare nell 'Unione Europea. Espierienze giuridiche comunitarie e nazionali, Atti del Convegno, Udine, 24-25 novembre 2006, A cura di Mariarita D’Addezio e Alberto Germanò, Milano 2007 (rec. KAROLINA RÓSZCZKA) 295

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 298
„Revue de Droit Rural” (opr. KINGA MALINOWSKA) 300
„Rivista di Diritto Agrario”(opr. KAROLINA RÓSZCZKA) 304

Polska bibliografia prawnorolna za 2007 r. (opr. DOROTA ŁOBOSKOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 306

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok ETS z 24 maja 2007 r. w sprawie C-45/05, Maatschap Schonewille-Prins przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (opr. SEBASTIAN BALCERAK) 313

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Glosa Elżbiety Kremer do uchwały Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2006 r.,
III CZP 121/06 317

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 322

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (opr. SEBASTIAN BALCERAK) 329