Nr 1 (5) / 2009

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Przyszłość prawa rolnego 13

Studia i materiały z badań

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Rękojmia za wady produktów rolnych 35

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Z prawnej problematyki spółdzielczości w rolnictwie 59

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM Poznań)
Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie ekologicznym 79

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Administracyjnoprawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. Studium prawnoporównawcze 97

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Nowe oblicza debaty nad wyrównaniem płatności bezpośrednich w prawie wspólnotowym 121

Prawo rolne za granicą

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Wybrane aspekty hiszpańskiego systemu informacji geograficznej na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej 143

AGNIESZKA SZYMECKA ( Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa)
Gospodarstwo rolne w prawie włoskim – zagadnienia wybrane 161

Prawo rolne w praktyce

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Problem ochrony dzieci od wypadków przy pracy w rolnictwie 193

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Alberto Germanò, Eva Rook Basile, Manuale di diritto agrario comun¬i-tario, Torino 2008 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 209

Irene Canfora, La commercializzazione dei prodotti nel diritto italiano e comunitario (rec. AGNIESZKA SZYMECKA) 211

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 213
„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 217
„Rivista di Diritto Agrario“ (opr. ANNA KAPAŁA, KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 222

Polska bibliografia prawnorolna za 2008 r. (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 228

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok ETS z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie C-34/08 Azienda Agricola Disaro Antonio and other przeciwko Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (opr. SEBASTIAN BALCERAK) 235

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Glosa Damiana Puśleckiego do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2007 r., I UK 205/07 240

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 244

IV. WSPOMNIENIE

Wspomnienie o naszym Mistrzu – Profesorze Andrzeju Stelmachowskim (PAWEŁ CZECHOWSKI, MAŁGORZATA KORZYCKA-IWANOW, STANISŁAW PRUTIS) 249

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Konferencja „Wady i zalety schematów wsparcia bezpośredniego w ramach WPR w kontekście przyszłości płatności po 2013 r.”, Bruksela, 31 marca 2009 r. (SEBASTIAN BALCERAK) 259