Nr 1 (6) / 2010

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Beneficjenci „Programu rozwoju obszarów wiejskich” 13

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników – próba oceny 35

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM, Poznań)
Sankcje w rolnictwie ekologicznym 51

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
Prawnopodatkowe aspekty agroturystyki 73

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (UAM, Poznań)
Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego w Polsce 97

MIROSŁAW JANICKI (Nowe Miasto, Polska)
Rolnicze zrzeszenie branżowe jako forma organizacyjno-prawna grupy producentów rolnych 121

Nowości prawa wspólnotowego

FERDINANDO ALBISINNI (Uniwersytet Tuscia, Viterbo, Włochy)
„Reformy reform” Wspólnej Polityki Rolnej a art. 39 i 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony 135

Dydaktyka

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM, Poznań)
O potrzebie nauczania prawa rolnego 147

Prawo rolne za granicą

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Hiszpański system doradztwa rolniczego 163

Prawo rolne w praktyce

JOANNA MUCHA (UAM, Poznań)
ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Realizacja uprawnień dzierżawcy gruntów rolnych w razie zmniejszenia przychodu z przedmiotu dzierżawy (wybrane zagadnienia) 177

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Maciej Taczanowski, Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (rec. MAŁGORZATA KORZYCKA-IWANOW) 203

Simone Krug, Die Finanzierung der GAP im Kontext des Finanzverfassungssystems der UE (rec. MARTA BUDZINOWSKA ) 205

„Jahrbuch des Agrarrechts” 2010, Bd. IX (rec. MARTA BUDZINOWSKA) 207

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 208
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 210
„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 215

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Glosa Elżbiety Kremer do uchwały Sądu Najwyższego z 7 października 2008 r., III CZP 95/08 221

Glosa Andrzeja Zielińskiego do uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2008 r., III CZP 125/08 227

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących stosunków rolnych (opr. ELŻBIETA KREMER) 230

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprach dotyczących stosunków rolnych (opr. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ) 241

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWOSKA, MAREK STAŃKO) 252

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi (ELŻBIETA KREMER, ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ) 255

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2009 r. (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 261