Nr 2 (11) / 2012

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Pozyskiwanie biomasy z gruntów rolnych a bezpieczeństwo żywno-ściowe – wybrane aspekty prawne 11

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Ubezpieczenie zdrowotne rolników 31

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z problematyki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 51

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością – wybrane aspekty prawne 67

AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Regulacja stosunków handlowych pomiędzy podmiotami łańcucha dostaw żywności – rozwiązania polskie i włoskie 87

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Wymogi bezpieczeństwa i higieny żywności w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie Unii Europejskiej 115

MICHAŁ TREMPAŁA  (Bydgoszcz)
Odpowiedzialność administracyjna sprzedawcy detalicznego za wpro¬wadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszo-wanego 141

Nowości prawa unijnego i Wspólnej Polityki Rolnej

ANDRZEJ CZYŻEWSKI, SEBASTIAN STĘPIEŃ (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Wspólna Polityka Rolna – doświadczenia i przyszłość 161

Prawo rolne za granicą

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Ochrona kwalifikowanych nazw geograficznych. Propozycje interpretacyjne prezentowane w Hiszpanii i Unii Europejskiej 187

MICHAŁ MARCINKOWSKI (Poznań)
Geneza i ewolucja scalania gruntów rolnych w prawie niemieckim 207

Prawo rolne w praktyce

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z prawnej problematyki zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielcze grupy producentów rolnych 221

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Ángel Martínez Gutiérrez, Nuevos títulos de protección de carácter co¬mu-ni¬¬tario para los vinos de calidad a propósito de la nueva OCM del vino, Madrid 2011 (rec. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 243

„Jahrbuch des Agrarrechts”, Bd. 11, 2012, red. José Martínez (rec. ŁUKASZ SOKOŁOWSKI) 245

Die Gemeinsame Agrarpolitik vor neuen Herausforderungen, red. Josè Martí¬nez, Nomos 2012 (rec. MARTA BUDZINOWSKA) 247

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 249

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. MICHAŁ WYJATEK) 254

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 257

„Revue de droit rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 260

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 262

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE z 25 października 2012 r. w sprawie C-592/11 – Anssi Ketelä (opr. Łukasz Sokołowski) 265

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

20th European Biomass Conference and Exhibition (KAMILA BŁAŻE-JEWSKA) 271