Nr 2 (13) / 2013

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez wstępnie uznane grupy oraz organizacje producentów owoców i warzyw 11

KAMILA PAQUEL (Bruksela, Belgia)
Produkcja energii z biomasy rolniczej a pojęcie działalności rolniczej w prawie włoskim i francuskim 33

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Nowe zasady przyznawania emerytur rolniczych 45

ANNA GERECKA-ŻOŁYŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Karnoprocesowa ochrona lasu w świetle kompetencji Straży Leśnej 63

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Oznaczenie pochodzenia geograficznego a oliwa z oliwek 77

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty nanotechnologii w produkcji żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 87

MICHAŁ TREMPAŁA (Toruń)
Odpowiedzialność za wprowadzanie konsumentów w błąd przez sugerowanie szczególnych właściwości żywności 107

Prawo rolne za granicą

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Wymogi higieniczno-sanitarne w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w prawie włoskim 127

MICHAŁ WYJATEK (Poznań)
Problematyka niewypłacalności przedsiębiorcy rolnego we Włoszech a instytucje prawa upadłościowego 147

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Ilaria Trapè, I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di ori¬gine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consu¬matori e sviluppo rurale, Milano 2012 (rec. AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA) 165

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 168

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 171

„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA PAQEL) 173

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 176

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE z 6 września 2012 r. w sprawie C-544/10 – Deutsches Wein-tor eG przeciwko Land Rheinland-Pfalz (opr. ŁUKASZ SOKOŁOWSKI) 181

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 5 października 2012 r., IV CSK 244/12 (ZBIGNIEW KUNIEWICZ, SZYMON SŁOTWIŃSKI) 190

Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2013 r., II GSK 1965/11 (ŁUKASZ SOKOŁOWSKI) 195

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XXVII Europejski Kongres Prawa Rolnego, Lucerna, 11-14 września 2013 r. (IZABELA LIPIŃSKA) 201

Sprawozdanie z trzeciej edycji kursu „Global Food Law and Quality”, Viterbo, 3-15 lutego 2014 r. (KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI, ŁUKASZ SOKO-ŁOWSKI) 205

Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Rolnego „Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa rolnego – potrzeba redefinicji?”, Supraśl, 19-20 września 2013 r. (DAMIAN PUŚLECKI) 207