Nr 2 (4) / 2008

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Sprzeczności rozwojowe prawa rolnego 13

Studia i materiały z badań

ALEKSANDER LICHOROWICZ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Uwagi w kwestii usytuowania przepisów o obrocie gruntami rolnymi w systemie prawa polskiego (na tle prawnoporównawczym) 29

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Wymóg kwalifikacji rolniczych w obrocie nieruchomościami rolnymi (studium prawnoporównawcze) 51

PAWEŁ CZECHOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Agencja Nieruchomości Rolnych – restrukturyzacja czy likwidacja 75

ILARIA TRAPÈ (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny podmiotów dystrybu-ujących żywność 99

IRENE CANFORA (Uniwersytet w Bari, Włochy)
Rolnictwo ekologiczne w prawie wspólnotowym 115

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM Poznań)
Prawna ochrona terminów używanych do oznaczania produktów rolnictwa ekologicznego 127

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Agroturystyka w prawie wspólnotowym 147

AGNIESZKA SZYMECKA (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Ubezpieczenia gospodarcze jako instrument zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Doświadczenia wybranych państw Unii Europejskiej 163

JERZY BIELUK (Uniwersytet w Białymstoku)
Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 181

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Nowe obszary aktywności prawodawczej Wspólnoty a cele polityki rolnej 195

Prawo rolne za granicą

ŁUKASZ BOBEŁ (Poznań)
Obrót kwotami mlecznymi w Niemczech. Zagadnienia wybrane 213

Prawo rolne w praktyce

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Z problematyki zarządzania i kontroli związanych z płatnościami jednolitymi w Polsce – kontrola na miejscu techniką teledetekcji 229

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wypadku przy pracy rolniczej 245

WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI (UAM Poznań)
Ograniczenia egzekucji sądowej ze składników gospodarstwa rolnego 259

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Roman Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych (rec. STANISŁAW PRUTIS) 285

Prawo rolne. Repetytorium, red. Marek Jarosiewicz, Karina Kozikowska (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI) 289

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 291
„Revue de Droit Rural” (opr. KINGA MALINOWSKA) 295
„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. KAROLINA RÓSZCZKA) 301

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok ETS z 8 maja 2008 r. w sprawach połączonych C-5/06 oraz
C-23/06 do C-36/06, Zuckerfabrik Jülich AG przeciwko Hauptzollamt Aachen (opr. SEBASTIAN BALCERAK) 305

Z orzecznictwa sądowego

Glosa Jerzego Bieluka do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z 20 czerwca 2008 r., sygn. II FSK 183/07    313

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Konferencja naukowa „Współczesne kierunki rozwoju prawa rolnego”, Ustroń, 16-17 maja 2008 r. (DOROTA KOTOWSKA-ŁOBOS, MAREK STAŃKO) 321

Włosko-polska konferencja „Rozwój obszarów wiejskich między kryzysem żywnościowym a ochroną terytorium. Jakie perspektywy?”, Spinetoli, 5-8 listopada 2008 r. (AGNIESZKA SZYMECKA) 323