Nr 2 (9) / 2011

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

MARIARITA D’ADDEZIO (Uniwersytet w Udine, Włochy)
Bezpieczeństwo i koordynacja wymogów żywnościowych z wymogami energetycznymi: nowe problemy prawa rolnego 13

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach 35

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej – uwagi de lege ferenda 61

MONIKA ZBORALSKA (Uniwersytet Warszawski)
Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 83

Międzynarodowe prawo rolnictwa

ZDZISŁAW W. PUŚLECKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nowe zjawiska we wzajemnych zależnościach między WTO, Unią Europejską i Polską w polityce rolnej 109

PHILIPPE VELILLA (Uniwersytet Paryż I: Panteon-Sorbona, Francja)
Wspólna Polityka Rolna i Światowa Organizacja Handlu: między Rundą dauhańską a Organem Rozwiązywania Sporów 145

Nowości prawa unijnego

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wsparcie produkcji bioenergii na obszarach wiejskich UE w świetle propozycji legislacyjnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. 157

Prawo rolne za granicą

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Sprzedaż produktów rolnych jako działalność rolnicza w prawie włoskim 179

AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszwawie)
Regulacja oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych 199

Prawo rolne w praktyce

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawne formy władania gruntami przez spółdzielnie funkcjonujące w rolnictwie i na terenach wiejskich 226

ANDRZEJ ZIELIŃSKI (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Granice władztwa planistycznego gminy w wybranych orzeczeniach sądów administracyjnych 259

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Damian Puślecki, Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnie¬nia prawne, Warszawa-Poznań 2011 (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI)    267

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI)    269

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)    274

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. ANNA STANIEWSKA)    276

„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA)    279

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)    283

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE z 21 grudnia 2011 r. w sprawie C-503/10, Evroetił AD przeciwko Direktorowi na Agencija „Mitnicy” (opr. KAMILA BŁAŻE-JEWSKA)    287

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XXVI Europejski Kongres i Kolokwium Prawa Rolnego, Bukareszt, 21-24 września 2011 r. (KAMILA BŁAŻEJEWSKA)    293

Konferencja „Wspólna Polityka Rolna przed nowymi wyzwaniami” („Die gemeinsame Agrarpolitik vor neuen Herausforderungen”), Getynga, 3-4 listopada 2011 r. (MICHAŁ MARCINKOWSKI)    296