Nr 1 (12) / 2013

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Podstawowe założenia metodologiczne w nauce prawa rolnego 13

Studia i materiały z badań

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
W kwestii nowego modelu spółdzielczości rolniczej 27

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Status prawny wybranych rodzajów biomasy rolniczej – kilka uwag w świetle nowego prawodawstwa 49

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie 67

ZBIGNIEW TROJANOWSKI (Szczecin)
Prawne pojęcie producenta rolnego według ustawy o krajowym sys-temie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w świetle orzecznictwa 85

KRZYSZTOF ŚWIDERSKI (Poznań)
Pojęcie zabudowy zagrodowej na tle przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym 101

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w świetle nowej regulacji prawnej 119

JOANNA HABERKO (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Żywienie dzieci. Zarys problematyki cywilnoprawnej 135

ANNA KEMPA-DYMIŃSKA (Uniwersytet Łódzki)
Procedura wprowadzenia do obrotu organizmów genetycznie zmody-fikowanych w UE i USA 153

Prawo rolne za granicą

CHRISTIAN BUSSE (Federalne Ministerstwo ds. Żywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, Bonn)
Nowa niemiecka ustawa o strukturze rynku rolnego z 2013 r. – rolni-cze organizacje producentów i związki branżowe w prawie nie-mieckim 173

Prawo rolne w praktyce

WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI, JOANNA MUCHA (Uniwersytet im. A. Mickie-wicza w Poznaniu)
Wykonywanie zarządu nad gospodarstwem rolnym ustanowionego dla zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym 189

PAWEŁ DANIEL (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Postępowanie w przedmiocie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2012 r. 209

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Agricultura e contemperamento delle esigenze energetiche ed alimen¬tari, a cura di Mariarita D’Addezio, Milano 2012 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 225

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 227

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 230

„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 232

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 234

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok Trybunału z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-401/11 – Blanka Soukupová przeciwko Ministerstwu Rolnictwa (opr. ŁUKASZ SOKO-ŁOWSKI) 237

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczą-cych stosunków rolnych w 2012 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 245

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 257

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Niemiecko-polska konferencja „Das vergleichende Agrarrecht als Erkennt-nisquelle”, Getynga, 26-27 kwietnia 2013 r. (ROMAN BUDZINOWSKI, MICHAŁ MARCINKOWSKI) 287

Sprawozdanie z drugiej edycji kursu „Global Food Law and Quality”, Viterbo, 3-16 lutego 2013 r. (KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 290

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2012 r. (DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 291