Nr 1 (14) / 2014

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

AURELIA NOWICKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Patenty na wynalazki biotechnologiczne w rolnictwie 11

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z prawno-ekonomicznej problematyki organizacji rynku mleka 47

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Poznań)
Z prawnej problematyki ochrony krajobrazu na obszarach wiejskich 73

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wspólna Polityka Rolna wobec problemów zarządzania ryzykiem 93

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników 109

ROBERT ZAWŁOCKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego 127

AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa)
Procedura notyfikacji suplementów diety, czyli o potrzebie nowelizacji ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 147

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Wymogi higieniczno-sanitarne sprzedaży bezpośredniej żywności wo-bec aktualnych oczekiwań – aspekty prawnoporównawcze 177

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty klonowania zwierząt i wprowadzania do obrotu klonów oraz żywności pochodzącej od klonów 199

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Z prawnej problematyki nowej żywności 213

Prawo rolne za granicą

GIOVANNI MARIA FLICK (Rzym,Włochy)
Z prawnej problematyki ochrony lasów we Włoszech 229

Prawo rolne w praktyce

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Procedura dokonywania zmian w rejestrze zakładów żywnościowych – aspekty prawne 243

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 257
„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. MICHAŁ WYJATEK) 260
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 262
„Revue de Droit Rural” (opr. ZOFIA FRĄCKOWIAK) 264
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 267

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE z 14 kwietnia 2011 r. w sprawie C-327/09 – Mensch und Natur AG przeciwko Freistaat Bayern (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKO-ŁOWSKI) 269

Wyrok TSUE z 27 lutego 2014 r. w sprawie C-396/12 – A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren przeciwko College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (opr. JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA) 275

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Wybrane zagadnienia w sprawach rolnych w orzecznictwie Sądu Najwyż-szego (opr. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ) 283

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 297

IV. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za rok 2013 (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 325