Nr 1 (16) / 2015

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

WALDEMAR CZTERNASTY (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Dylematy spółdzielczej formy gospodarowania w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle potrzeb i możliwości jej rozwoju 13

ADAM ZIELIŃSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie)
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako forma reglamentacji produkcji rolnej 37

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z prawnej problematyki dobrostanu zwierząt gospodarskich 63

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prawne uwarunkowania uzyskania wsparcia na prowadzenie agrotu-rystyki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 79

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Wpływ polityki i prawa Unii Europejskiej na rozwój spółdzielni rolniczych w wybranych krajach członkowskich 95

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu)
Wsparcie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 w świetle Wspólnej Polityki Rolnej UE 121

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Zaopatrzeniowy czy ubezpieczeniowy charakter rolniczego ubezpie-czenia społecznego? 139

ELŻBIETA GAJEWSKA, PIOTR IWASZKIEWICZ (Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie)
Gospodarstwa rodzinne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce 159

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Wokół prawnego pojęcia żywności 179

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
O rozwoju regulacji dotyczących nowej żywności 193

Nowości prawa unijnego

PRZEMYSŁAW LITWINIUK (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Aktywny rolnik – nowy beneficjent wsparcia bezpośredniego w ra-mach WPR 211

Prawo rolne za granicą

ELOÍSA CARBONELL PORRAS (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Unidad de mercado y descentralización territorial en el sector agro-alimentario español: la incidencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre 229

TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Cuestiones de Derecho mercantil español en el sector agroalimen-tario. Especial referencia a la publicidad y la competencia desleal 245

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Janina Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015 (rec. JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA) 265

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 268

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente (opr. MICHAŁ WYJATEK) 270

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 272

„Revue de Droit Rural” (opr. ALEKSANDER GADKOWSKI) 274

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 279

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO, KLAUDIA BARTOSZ) 283

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”, Warszawa 23-24 października 2014 r. (PRZEMYSŁAW LITWINIUK) 311

Niemiecko-polskie kolokwium „Żywność w nowoczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym” („Lebensmittel in der modernen Konsumgesellschaft”), Słubice, 22-23 stycznia 2015 r. (ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 316

Hiszpańsko-polska konferencja „Prawo konkurencji i reklamy z perspek-tywy sektora rolno-żywnościowego” („Derecho de la competencia y publicidad: perspectiva en el sector agroalimentario”), Jaén, 11 lute-go 2015 r. (KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 317

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za rok 2014 (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 321