Nr 1 (28) / 2021

I. ARTYKUŁY

Paweł Czechowski, Konrad Marciniuk (Uniwersytet Warszawski)
Współczesne uwarunkowania prawne rynku nieruchomości rolnych – główne płaszczyzny regulacyjne

Paweł A. Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Z prawnej problematyki obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych wynikających z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku)
Zastaw na udziałach i akcjach w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych – paradoks art. 3a ust. 3a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Przemysław Litwiniuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Z problematyki wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dorota Łobos-Kotowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prawne pojęcie osobistego prowadzenia gospodarstwa domowego

Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego

Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty wygaszenia trwałego zarządu a zarząd ustawowy Lasów Państwowych

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Bezpieczeństwo żywnościowe a ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych w kontekście strategii „Od pola do stołu”

Łukasz Mikołaj Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Uprawy i hodowle bezglebowe a potrzeba ochrony gruntów rolnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego

Mikołaj Baum (Poznań)
Dopuszczalność wprowadzania do obrotu produktów przetworzonych przez grupy producentów rolnych

Izabela Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pamela Lattanzi (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Mandatory food information in case of short food supply chains and local food systems in EU and US legislation: a comparative study

Damian Puślecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Ángel Martínez Gutiérrez, Geographical origin and olive oils, Editoriale Scientifica, Napoli 2020 (rec. Katarzyna Leśkiewicz)

Esther Muñiz Espada, Relaciones contractuales de cooperación en el medio agrario y rural, Editorial Aranzadi, Navarra 2020 (rec. Roman Budzinowski, Krzysztof Różański)

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (oprac. Łukasz Mikołaj Sokołowski)

„Diritto Agroalimentare” (oprac. Eliza Jachnik)

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (oprac. Krzysztof Różański)

„Revue de Droit Rural” (oprac. Michalina Kowala)

„Rivista di Diritto Agrario” (oprac. Katarzyna Leśkiewicz)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Obrót gruntami rolnymi w świetle obrad XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, Poznań 2019 (oprac. Paweł A. Blajer)

Rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepszą pracę naukową z zakresu prawa rolnego (Red.)

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2020 rok (oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral)