Nr 1 (8) / 2011

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Funkcje społecznego ubezpieczenia wypadkowego rolników a zakres ochrony osób pracujących w rolnictwie 13

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM, Poznań )
Zakaz wprowadzania w błąd konsumenta w prezentacji suplementów diety (aspekty prawne) 31

ANNA STANIEWSKA (UAM, Poznań)
Funkcje zasady wzajemnej zgodności we Wspólnej Polityce Rolnej 49

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym 67

Międzynarodowe prawo rolnictwa

JOANNA SKRZYPCZYŃSKA (UAM, Poznań)
Międzynarodowe aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-pejskiej 89

Nowości prawa wspólnotowego

FERDINANDO ALBISINNI (Uniwersytet Tuscia, Viterbo, Włochy)
Europejskie prawo rolne po Traktacie z Lizbony pomiędzy interwencją a regulacją. Europejskie kodeksy rolnictwa 111

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (UAM, Poznań)
Klimatyczne wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. 135

Prawo rolne za granicą

STIEPAN STIEPANOVICZ AKMANOV (Państwowy Uniwersytet w Irkucku, Rosja)
Prawo rolne w rosyjskim systemie prawnym: stanowienie, rozwój i ten¬dencje 161

Prawo rolne w praktyce

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 173

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Alina Jurcewicz, Elzbieta Tomkiewicz, Paweł Popardowski, Michał Bo-cheński, Joanna Zięba, Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Warszawa 2010 (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI) 199

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 201

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. KATA-RZYNA LEŚKIEWICZ) 205

„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 206

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 211

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Glosa Beaty Jeżyńskiej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 paź-dziernika 2010 r., K 58/07 217

Problematyka rolna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2010 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 225

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczą-cych stosunków rolnych w 2010 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 237

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosunków rolnych w 2010 r. (opr. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ) 245

Tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 253

IV. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2010 r. (opr. DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 267