Nr 2 (17) / 2015

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Współczesne wyzwania związane z żywnością i ich rola w kształto-waniu polityki rolnej i prawa rolnego 13

Studia i materiały z badań

ELŻBIETA KREMER (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Nowe rozwiązania dotyczące podziału gospodarstw rolnych 25

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Sąsiedzkie prawo pierwokupu a struktura gruntowa polskich gospo-darstw rolnych – panaceum czy pandemonium? 45

ANDRZEJ PERZYNA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 67

MAREK STAŃKO (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prawo nabycia w świetle nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 87

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Obrót dzierżawny w świetle nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 101

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności 119

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Traktatowe podstawy regulacji dotyczących nowej żywności – wybrane zagadnienia 135

ELIZA JACHNIK (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Wybrane aspekty prawne zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych z wielkotowarowych ferm zwierząt gospodarskich w Polsce 151

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Planowanie przestrzenne wobec współczesnych tendencji rozwoju obszarów wiejskich 167

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z prawnej problematyki ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich 187

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z rozważań nad przyszłością samofinansowania się rolniczego ubez-pieczenia wypadkowego – propozycje de lege ferenda 205

Prawo rolne za granicą

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących agroturystykę w prawie włoskim 225

Prawo rolne in statu nascendi

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Jeszcze o potrzebie prawnego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce 243
ANEKS: Projekt ustawy o dzierżawie rolniczej 259

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 277

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. MICHAŁ WYJATEK) 280

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 282

„Revue de Droit Rural” (opr. ALEKSANDER GADKOWSKI) 284

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 286

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE z 6 września 2011 r. w sprawie C-442/09 – Karl Heinz Bablok i inni przeciwko Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 291

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki rolnej w orzecznictwie Try-bunału Konstytucyjnego w 2014 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 304

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w prawach dotyczących stosunków rol-nych w 2013 r. (opr. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ) 309

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczą-cych stosunków rolnych w 2014 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 324

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2015 r., I OSK 2440/13 (ALEKSANDER LICHOROWICZ) 332

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XXVIII Europejski Kongres Prawa Rolnego, Poczdam, 9-12 września 2015 r. (IZABELA LIPIŃSKA, PAWEŁ GAŁA) 343

Drugie niemiecko-polskie kolokwium „Prawo żywnościowe – nowe wy¬zwa-nia i perspektywy” („Lebensmittelrecht – neue Herausforderungen und Perspektiven”), Poznań, 28-29 maja 2015 r. (ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 348