Nr 1 / 2007

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego
LuiGI COSTATO ( Uniwersytet w Ferrarze, Włochy),
Wpływ wspólnotowego prawa rolnego na prawo rolne wewnętrzne 11

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Ustrojowy czynnik rozwoju prawa rolnego 27

Studia i materiały z badań

ALBERTO GERMANÒ (Uniwersytet La Sapienza, Rzym)
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 r. i reżim płatności jednolitej 43

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Z problematyki kontroli związanej z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych w Polsce 57

ŁUKASZ BOBEŁ (UAM Poznań)
Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych (zagadnienia wybrane) 73

PIOTR OTAWSKI (UAM Poznań)
Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach „Natura 2000″ – aspekty prawne 93

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM Poznań)
Z prawnej problematyki jakości produktów rolnictwa ekologicznego 115

Międzynarodowe prawo rolnictwa

MICHAŁ SZARYK (Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego, Leszno)
Wpływ negocjacji rolnych Światowej Organizacji Handlu na reorientację Wspólnej Polityki Rolnej 133

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie międzynarodowym 149

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Nowe zasady pomocy państwa dla rolnictwa w prawie wspólnotowym 167

IZABELA LIPIŃSKA (Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań)
Przemiany na wspólnotowym rynku cukru w nowych warunkach gospodarczych 193

Prawo rolne za granicą

FRANCESCO ADORNATO (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Od kontraktu rolnego do kontraktulizacji programowanej 209

AGNIESZKA SZYMECKA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Wielofunkcyjne przedsiębiorstwo rolne w prawie włoskim 225

JUSTYNA KRAWCZYK (Warszawa)
Zakres swobody gospodarowania przez dzierżawcę na dzierżawionym gruncie w prawie niemieckim 239

Prawo rolne w praktyce

DAMIAN PUŚLECKI (Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań)
Zwloką w zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej a prawo do jednorazowego odszkodowania 255

ANETA SUCHOŃ (Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań)
Zmiana wysokości czynszu w czasie trwania stosunku dzierżawy gruntów rolnych 275

WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI (UAM Poznań)
Sprzedaż egzekucyjna gospodarstwa rolnego i jej skutki dla nabywcy 293

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne
Studia z prawa żywnościowego, red. Małgorzata Korzycka-Iwanow (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 311

Alessandra di Lauro, Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare (rec. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 314

Błażej Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI) 317

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ BOBEŁ, PIOTR OTAWSKI) 318
„Revue de Droit Rural” (opr. ANNA MUSIAŁA) 321
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KAROLINA RÓSZCZKA) 323

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Glosa Andrzeja Zielińskiego do uchwały Sądu Najwyższego z 25 listopada 2005 r., III CZP 59/05 327

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Ocena rentowności upraw rolnych w kontekście instrumentu płatności bezpośredniej – wyrok ETS z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-310/04 Hiszpania przeciwko Radzie Unii Europejskiej (tzw. „cotton case„) (opr. SEBASTIAN BALCERAK) 330

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Odnowienie doktoratu Profesora Andrzeja Stelmachowskiego (ROMAN BUDZINOWSKI) 337

Polsko-włoska konferencja Wpływ wspólnotowego prawa rolnego na prawo rolne wewnętrzne. Konfrontacja doświadczeń, Poznań, 11-13 maja 2006 r. (KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 341

Konferencja włoskich prawników-agrarystów Regulacja i promocja rynku żywności w Unii Europejskiej. Doświadczenia prawne wspólnotowe i krajowe, Udine, 24-25 listopada 2006 r. (ROMAN BUDZINOWSKI) 342

Prof. drhab. Józef Paliwoda (1917-2007) (ALINA JURCEWiCZ) 343